เมนูหลัก
แหล่งทุนวิจัยภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
เวทีนำเสนองานวิจัย
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

AmazingCounters.com

 

Untitled Document

 
การประชุมวิชาการ ระดับชาติ เบญจมิตร วิชาการ ครั้งที่ 2

          การพัฒนาองค์ความรู้ ผ่านการทำวิจัยและเผยแพร่งานวิจัยทั้งระดับพื้นฐานและวิจัยประยุกต์ในสาขาต่างๆ สถาบันอุดมศึกษาทั้ง 6 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก วิทยาลัยราชพฤกษ์ และมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยขึ้น คือ “เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เบญจมิตร”

 
ThaiSim : The Thai Simulation and Gaming Association

          สมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้า แลกเปลียนความคิดเห็นและข้อเสนอเเนะในหัวข้อเรื่อง การใช้สถานการณ์จำลองและเกมส์ในการเรียนการสอน ประเมิน ผลและการวิจัย เพื่อรวบรวมผลการประชุมทางวิชาการและเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาของชาติต่อไป

 
ผลงานวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี

แนะนำ บทความวิจัย บทความงานวิชาการ ซึ่งเป็นวารสารด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ในองค์ความรู้ใหม่ๆ

01

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี เป็นวารสารที่เป็นสื่อกลางในการเเลกแปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและเป็นส่วนช่วย เผยแพร่ผลงาน มีทั้ง บทความวิชาการและบทความวิจัยต่างๆ ซึ่งเป็นการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการให้ทันสมัยยิ่งขึ้น

02

ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NRPM)
ระบบ NRPM เป็นระบบสารสนเทศการวิจัยเพื่อรองรับการบริหารจัดการผลงานวิจัยของประเทศ โดยสร้างระบบเพื่อ เชื่อมโยงข้อมูลการวิจัยระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สามารถดำเนินงานผ่าน ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การทำงานครอบคลุมตั้งแต่การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยจนจบกระบวนการประเมินข้อเสนอ โครงการวิจัย โดยมีสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลตามความจำเป็นของผู้ดำเนินงาน

03

แบบฟอร์มการเขียน มคอ. 
มคอ. เป็นกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพขั้นต่ำของบัณฑิต และได้มีแบบฟอร์ม สำหรับ การเขียน มคอ. ไว้ให้ดาวน์โหลดได้ที่นี่ 

แบบฟอร์มการเขียน มคอ. 3 
แบบฟอร์มการเขียน มคอ. 5 
แบบฟอร์มการเขียน มคอ. 7

 

  หน้าแรก | ประวัติความเป็นมา | คู่มือการจัดทำงานวิจัย | แบบเสนอ วพ. | ติดต่อเจ้าหน้าที่